top of page
Medicininis-auditas.png

Medicininis auditas

I. Kas yra medicininis auditas?

Vidaus medicininis auditas – tai veiksmas, kurio metu, bendradarbiaujant audituojamos įmonės atstovui ir medicinos auditoriui, vertinama įstaigos veikla, asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politika ir kokybės rodikliai, organizaciniai procesai (susiję su klinikinių procesų vykdymu), rizikos valdymo veikla, dokumentacija bei teikiami reglamentuoti pasiūlymai minėtai veiklai ir dokumentacijai koreguoti, gerinti bei tikrinti jų efektyvumą. 

Kiekvienos įstaigos privaloma medicininė dokumentacija turi būti paruošta individualiai, pagal konkrečios įstaigos specifiką, veiklos pobūdį, rizikos veiksnius, todėl svarbu šį procesą patikėti profesionalias paslaugas teikiančiam medicinos auditoriui.

 

II. Kokios paslaugos atliekamos medicininio audito metu?

 
 1. Planinis medicininis auditas ir išvadų parengimas.
   

 2. Kasmetinio privalomojo įstaigos vidinio medicininio audito dokumentų ruošimas:

  • Vidaus medicininio audito veiklos nuostatai.

  • Vidaus medicininio audito metinis planas.

  • Vidaus medicininio audito planas – grafikas.

  • Vidaus medicininio audito ataskaita.
    

 3. Neplaniniai vidaus medicininiai auditai, esant poreikiui.
   

 4. Pagalba įstaigos darbuotojams medicininės ir kitos dokumentacijos klausimais.
   

 5. Darbuotojų supažindinimas su nauja, pacientų ir darbuotojų saugą užtikrinančia dokumentacija.
   

 6. Dokumentų, reglamentuojančių darbų saugą, peržiūra. Įstaigoje paruoštų darbų saugos, gaisrinės saugos dokumentų patikra dėl atitikimo reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.
   

 7. Leidimui-higienos pasui gauti reikalingų dokumentų parengimas.
   

 8. Pagalba sveikatos priežiūros įstaigai rengiantis kontroliuojančių institucijų patikrinimams.
   

 9. Pacientų skundų nagrinėjimas, konsultavimas ir atstovavimas.
   

 10. Konsultacijos dėl teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigos veiklą.
   

 11. Parengiami reglamentuoti dokumentai pagal patvirtintą „Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų“ aprašą.
   

 12. Kitų privalomų sveikatos priežiūros įstaigų vidaus tvarkų, sutikimų ir procedūrų parengimas.
   

 13. Infekcijų kontrolės prevencija. Parengiami individualūs infekcijų kontrolės procedūrų aprašai pagal tuo metu galiojančius teisės aktus.
   

 14. Gaminamų dantų protezų rūšių registravimas. Teikiamų rinkai medicinos priemonių (prietaisų) registravimo formos pildymas, pateikiant reikalaujamus priedus. 
   

 15. Sutikimų formos pacientams konsultacijai/ tyrimams/ procedūroms.

III. Kokias funkcijas vykdo medicinos auditorius?

 
 1. Dalyvauja nustatant įstaigos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius, rengiant dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ir rizikos valdymo veikla bei įstaigos kokybės vadybos dokumentus.
   

 2. Rengia vidaus medicininio audito veiklos aprašą.
   

 3. Pagal įstaigos vadovo nustatytus prioritetus sudaro ir įstaigos vadovui teikia tvirtinti metinį įstaigos vidaus medicininio audito planą.
   

 4. Atlieka planinius vidaus medicininius auditus pagal įstaigos vadovo patvirtintą metinį planą.
   

 5. Atlieka neplaninius vidaus medicininius auditus pagal įstaigos vadovo suformuluotas užduotis.
   

 6. Atliktų vidaus medicininių auditų ataskaitas su išvadomis ir siūlymais teikia įstaigos vadovui ir audituotų bei suinteresuotų padalinių vadovams, kontroliuoja jų įgyvendinimą.
   

 7. Organizuoja nepageidaujamų įvykių registravimą, atlieka jų priežasčių analizę ir įstaigos vadovui siūlo prevencines priemones.
   

 8. Apibendrina informaciją apie pacientų pasitenkinimą suteiktomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis.
   

 9. Atlieka diagnostikos, gydymo, slaugos protokolų, procedūrų ir kitų kokybės vadybos dokumentų taikymo priežiūrą.
   

 10. Nagrinėja pacientų skundus ir jų analizės išvadas su siūlymais teikia įstaigos vadovui, kontroliuoja jų įgyvendinimą.
   

 11. Įstaigos vadovui pavedus, atstovauja įstaigai santykiuose su institucijomis, kontroliuojančiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugų veiklą.
   

 12. Analizuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo veiklą, parengia vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą.
   

 13. Vertina įstaigos sveikatos priežiūros specialistų veiklą, susijusią su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybe ir bendradarbiauja su kokybės konsultantais bei kokybės vadybininkais asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo klausimais.

Medicinos auditoriaus funkcijos
Medicininio Audito paslaugos
Medicininis auditas
bottom of page